Ing. Peter Lanátor

Stredoškolské vzdelanie ukončil na strednej geodetickej škole v Bratislave. Absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave v študijnom programe Geodézia a kartografia, špecializácia inžinierska geodézia. Po skončení školy pracoval v súkromných spoločnostiach, kde sa venoval geodézii v oblasti investičnej výstavby. Pôsobil na pozícii hlavného geodeta úseku na výstavbe rýchlostnej cesty PPP R1 - Nitra, západ - Selenec,  neskôr v skupine hlavného geodeta stavby na výstavbe diaľnice D1 - Jánovce - Jablonov. Nadobudol množstvo skúseností v oblastiach inžinierskej geodézie vrátane vytyčovacích a kontrolných prác, mapovania, geodetického monitoringu stavieb, majetkovo-právneho vysporiadania, riadenia a kontroly výstavby. V roku 2013 absolvoval kvalifikačnú skúšku odbornej spôsobilosti autorizovaného geodeta a kartografa v zmysle § 6 písm. d) až j) zákona NRSR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. V našom tíme zastáva pozíciu hlavného manažéra pre oblasť geodézie, kartografie a katastra. Zabezpečuje pre tím odborné semináre, podujatia a prístup k aktuálnym technickým a právnym predpisom a normám. Vytvára zázemie pre úspešný rozvoj a chod firmy.