BAU holding - projekty Prípojok IS

Detail realizácie

Od marca 2014 sa nám podarilo rozbehnúť dlhodobejšiu spoluprácu pri projektovaní prípojok inžinierských sietí do rodinných domov pre stavebné povolenia a aj ako realizačnú dokumentáciu. Ide o kanalizačné, vodovodné, elektrické a plynové prípojky. Spádovú oblasť tvorí západné a stredné slovensko.

 

Technické informácie:

V princípe ak to daná situácia umožňuje navrhujeme prípojky na dostupné inžinierské siete vodovod, kanalizácia, NN sieť, plynovod. Napojenie objektov na verejné rozvody si vyžaduje špecifický prístup s ohľadom na dané pomery a stav v danej lokalite. Navrhovanie prípojok, ako aj samotná realizácia musí spĺňať normatívne pošiadavky podľa príslušnej STN, ako aj požiadavky správcov. Ak je však situácia kedy nie je možné napojenie na verejné inžinierské siete je potrebné navrhnúť alternatívne zariadenia studňa, žumpa.

Naším zámerom je vyhotovenie projektovej dokumentácie s najideálnejším riešením v zhľadom na danú lokalitu a jej možnosti reflektujúc spokojnosť zákaznika s dodržaním náležitých noriem a požiadaviek, či zo strany úradov, alebo samotného investora.

Nižšie sú uvedené spôsoby naprojektovaných prípojok inžinierských sietí na verejné siete, ako to napríklad: tlaková kanalizácia, žumpa, studňa, spádová kanalizácia...