Cenník

Cenník jednotlivých poskytovaných služieb je vytvorený na podklade cien uvedených v UNIKA r. 2011.

Geodetické práce

Predmet geodetickej činnosti

Cena

Vyhotovenie geometrického plánu - autorizačné a úradne overenie (kolky 27€)

250 € +27 €

Vyhotovenie geometrického plánu, aktualizácia digitálnej mapy mesta Bratislava

od 350 €

Polohopisno - výškopisné zameranie lokality

od 250 €

Vytyčovacie práce

od 100 €

Adresný bod stavby

od 50 €

Cena za vyhotovenie geometrického plánu závisí od kvality geodetických podkladov na príslušnom katastrálnom odbore.

Cena pre polohopisno-výškopisné zameranie závisí od rozsahu meračských a spracovateľských prác.

Cena pre vytyčovacie práce je pre vytýčenie 8 bodov, každý ďalší bod je spoplatnený hodnotou 10€. Pri požiadavke vytýčenia vyšších počtov bodov je možné stanoviť cenu dohodou.

Projekčné práce

Predmet projekčnej činnosti

Cena

Vyhotovenie projektu rodinného domu pre stavebné povolenie - časť architektúra

od 700 €

Vyhotovenie projektu rodinného domu pre stavebné povolenie - časť TZB (voda, kanál, plyn)

od 350 €

Vyhotovenie projektu rodinného domu pre stavebné povolenie - časť elektrika (elektroinštalácia, slaboprúd)

od 200€

Vyhotovenie projektu rodinného domu pre stavebné povolenie - časť statika

od 350 €

Vyhotovenie projektu rodinného domu pre stavebné povolenie - časť požiarna ochrana

od 150 €

Vyhotovenie projektu prípojok inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, elektrina)

od 600 €

Tepelno-technický výpočet strát

od 50 €

Ústredné vykurovanie

od 150 €

Architektonická štúdia

od 300 €

Informatívny zákres (vyjadrenie) od správcu existujúcich inžinierskych sieti

od 18 €

Pozn.: Kalkulácia je vyhotovená pre typ nepodpivničený bungalov pôdorysu 10x10 m s 1 NP a podkrovím.

Rozsah dokumentácie obsahuje technickú správu, výkresy, pôdorysy, schémy, pohľady, osadenie stavby na pozemku.

Právne poradenstvo

Predmet právneho úkonu

Cena

Vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

75€