Obsah dokumentácie

Pri spracovávaní kompletnej dokumentácie vychádzame z princípu jednotnosti. Nami vytvorený design manuál zabezpečuje, aby všetky časti dokumentácie boli jednotné a prehľadné.

Štandardná geodetická dokumentácia obsahuje

 • technickú správu,
 • zoznamy súradníc bodového poľa a podrobných meraných bodov,
 • výkres použitého bodového poľa,
 • situáciu meraného objektu (pôdorys, pohľad, rez, detail, odchýlky).

Obsah a počet jednotlivých príloh dokumentácie sa môže líšiť v závislosti na druhu práce.

Počet pare závisí od konkrétnych požiadaviek klienta, úradu alebo inštitúcie, pre ktorú sa dokumentácia vyhotovuje.

Projektová dokumentácia stavby obsahuje:

Architektúra

 • sprievodnú správu,
 • technickú správu,
 • výkresy - v mierke 1:50,
 • základy,
 • pôdorysy,
 • rez,
 • krov,
 • pohľady,
 • detaily,
 • výpisy podláh, okien a dverí,

Statika

 • technickú správu,
 • výkresy skladby stropov, vencov a prekladov,
 • schodisko,
 • výkazy materiálov,
 • statický výpočet,

Elektroinštalácia

 • elektrické rozvody celého objektu,
 • schému rozvádzača,
 • výkazy materiálov,

Zdravotechnika

 • technickú správu,
 • výkresy - vnútorný vodovod,
 • domovú kanalizáciu,
 • domový plynovod,
 • výkazy materiálov,

Kúrenie

 • technickú správu,
 • výkresy rozvodov ústredného kúrenia,
 • schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia,
 • dimenzie vykurovacích telies,
 • výkazy materiálov.

Projekt požiarnej ochrany

Na projektovú dokumentáciu je viazané autorské právo a jeho kopírovanie alebo jeho využitie pri výstavbe ďalšieho objektu je potrebný súhlas autora.